Menu
Close

Rejestracja

Close

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

 1. Vevendoo Sp. z o.o. dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych Użytkowników Systemu podczas ich przetwarzania.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Vevendoo.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Vevendoo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach:
  1. świadczenia przez Vevendoo usług oferowanych przez System meeting,
  2. dokonywania płatności lub innych transakcji finansowych, rejestrowania i finansowego rozliczania usług,
  3. statystycznych, analitycznych, jak też innych celach zgodnych z prawem,
  4. zarządzania relacjami i marketingu dla potrzeb nawiązania, utrzymywania lub pogłębiania relacji z klientem.
 4. Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Vevendoo zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Vevendoo zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Vevendoo danych osobowych innemu niż Vevendoo administratorowi danych.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Vevendoo, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Vevendoo czynności dotyczących realizowanych na rzecz Użytkownika przez Vevendoo w ramach Systemu meeting usług.
 8. W przypadku uzyskania przez Vevendoo wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Systemu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Vevendoo może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania treści tych wiadomości.
 9. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Vevendoo przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 10. W związku z określoną czynnością zleconą Vevendoo lub na podstawie określonego przepisu prawa Vevendoo może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim takim jak kontrahenci, dostawcy, beneficjenci transakcji, sądy, organy ochrony prawnej lub organy nadzoru. Vevendoo w zakresie ww. przepisów prawa może także przekazywać do określonych systemów informatycznych informacje związane z czynnością zleconą Vevendoo.
 11. Vevendoo stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Systemu.
 12. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Systemu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa dokument Polityka Plików Cookies.

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail